+7 (7132) 21-14-00 aktk_06@mail.ru
Select Page

Кәсіби тәжірибе

Колледж оқушыларының кәсіби тәжірибесі оқу процесінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Кәсіптік практика «білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, өзгерістер мен толықтырулармен, техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына (МЖМБС), Қазақстан Республикасының білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламаларына, техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын (ТжКБ) іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізіледі және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру», Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидалары және ұйымдарды практика базасы ретінде айқындау қағидалары.

Практикалық оқытудың мақсаты-білім алушылардың ТжКБ мамандықтары бойынша кәсіби қызметтің барлық түрлерін кешенді игеруі, Теориялық оқыту процесінде алған оқушылардың білімдерін бекіту, тереңдету және жүйелеу, зерттелетін мамандық бойынша қажетті практикалық дағдылар мен дағдыларды сіңіру, сондай-ақ оларды еңбек ұжымындағы қызметке баулу.

Практикалық оқытудың түрлері:

  • Оқу;
  • Өндірістік;
  • Диплом алдындағы;

Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері, көлемі мен мазмұны стандарттармен, үлгілік және жұмыс оқу жоспарларымен және бағдарламалармен айқындалады.

Кәсіптік практика бағдарламасы практика базасы ретінде айқындалған кәсіпорындармен (мекемелермен, ұйымдармен) келісіледі және оқу орнының басшысы бекітеді.

Кәсіптік практика білікті мамандарды даярлау жөніндегі оқу процесінің маңызды бөлігі болып табылады және әртүрлі меншік нысандары мен қызмет салаларындағы кәсіпорындарда (ұйымдарда) өткізіледі.

Кәсіби практика оқу процесінде алған білімдерін бекітуге, практикалық дағдыларды игеруге және озық тәжірибені игеруге бағытталған.

Кәсіптік практика бағдарламасы өзінің мазмұны бойынша мамандықтың бейінін, практика түрінің ерекшелігін, кәсіптік стандарттар мен білім беру бағдарламасының талаптарын, ұйым қызметінің сипатын, технологиялық процесс пен практика объектісін көрсетеді.

Кәсіптік практика бағдарламасы мерзімді түрде жаңартылып отырады және ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін, практика негізінде қолданылатын инновациялық технологияларды көрсетеді.

Оқу практикасы

Оқу практикасының мақсаты – білім алушыны колледж қызметінің бағыттарымен, білім беру бағдарламаларымен, оқытылатын мамандықпен, болашақ кәсіби қызметтің түрлерімен, функцияларымен және міндеттерімен таныстыру болып табылады.

Оқу практикасының базалары: оқу шеберханалары, зертханалар, сондай-ақ болашақ кәсіби қызметке сәйкес келетін ұйымдар болып табылады.

Оқу практикасының мазмұны МЖМБС ТжКБ кәсіби модульдерінің әрқайсысы бойынша оқыту нәтижелеріне қойылатын талаптарды негізге ала отырып айқындалады және оқу практикасының жұмыс бағдарламаларында ашылады.

Өндірістік практика

Өндірістік практиканың мақсаты: оқу процесінде алған теориялық білімдерін практикада бекіту, оларды тереңдету және кәсіби қызметте практикалық жұмыс дағдыларын дамыту, біліктілік сипаттамасына сәйкес кәсіби қасиеттерін қалыптастыру.

Өндірістік практика мамандықтардың оқу жұмыс жоспарында қарастырылған. Күндізгі оқу нысанындағы студенттер үшін практика мерзімдері оқу процесінің күнтізбелік кестесінде көрсетіледі

Өндірістік практиканың жұмыс бағдарламасын пәндік-циклдік комиссия әзірлейді және оны колледж директоры бекітеді.

Өндірістік практикаға және оның мазмұнына қойылатын талаптар техникалық және кәсіптік білімнің МЖМБС-мен айқындалады.

Өндірістік практика әр түрлі кәсіпорындар негізінде жүзеге асырылады, олардың жұмыс бағыты студенттердің болашақ кәсіби қызметімен байланысты.

Өндірістік практиканы ұйымдастыру және оған басшылық жасау үшін жауапкершілік практика басшысына жүктеледі.

Skip to content