+7 (7132) 21-14-00 aktk_06@mail.ru
Select Page

Индустриалды Кеңес

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысымен, ҚР Білім және ғылым министрінің №566 бұйрығымен бекітілген «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 25-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасының Білім және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында 31.12.2020 жылы ТжКБ ұйымдарында индустриялық кеңесті ұйымдастыру бойынша ұсынымдар бекітілді.

Түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелерін шешу үшін көпсалалы колледждің алдында экономиканы салалық ерекшеліктеріне сәйкес педагогикалық және техникалық кәсіптердің тиімді кадрларымен қамтамасыз ету міндеті тұр.

Құрудың мақсаты-өңірдің әртүрлі салаларындағы ұлттық экономиканың еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мақсатында дуальды оқытуды, модульдік-Құзыретті тәсілді әзірлеуде сараптамалық және техникалық көмек көрсету.

Индустриялық кеңестің міндеттері интеграцияланған білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу; заманауи білім беру бағдарламаларын, инновациялық жабдықтарды құру және енгізу; педагог кадрлардың зияткерлік әлеуетінің сапасын арттыру; оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу және сатып алу; студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламасын енгізу; колледж имиджін ілгерілету болып табылады.

1.Жалпы ережелер

1.1 индустриялық кеңес колледжге мамандар даярлауды іске асыруда сараптамалық және техникалық көмек көрсету үшін құрылады.

1.2 индустриялық кеңес колледж әкімшілігімен және инженерлік-педагогикалық ұжымымен өзара іс-қимыл жасайды;

1.3 индустриялық кеңестің шешімдері ұсынымдық сипатта болады және колледж әкімшілігі қарауы үшін міндетті болып табылады.

 1. Индустриялық кеңестің құрамы

2.1 индустриялық кеңес мүшелері өздерінің тұрақты жұмыс орындарын сақтайды және индустриялық кеңесте қызметін өтеусіз негізде жүзеге асырады.

2.2 индустриялық кеңес төрағадан, төрағаның орынбасарынан, 3-4 мүшеден және хатшылықтан (дауыс беру құқығынсыз) тұрады. Төраға мен төрағаның орынбасары индустриялық кеңестің бірінші отырысында оның мүшелерінің ашық дауыс беруі арқылы тағайындалады.

Бұл шешім индустриялық кеңестің бірінші отырысының хаттамасында көрсетіледі;

2.3 индустриялық кеңес Хатшылығын колледж әкімшілігі инженерлік-педагогикалық ұжым мүшелерінен тағайындайды және дауыс беру құқығына ие болмайды. Хатшылықтың функцияларына мыналар жатады:

 • индустриялық кеңес отырыстарының кестесін әзірлеу;
 • индустриялық кеңестің кезекті отырыстарын ұйымдастыру;
 • индустриялық кеңес жұмысының қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету; индустриялық кеңес отырысының бағдарламасын дайындау және оны төрағамен келісу;
 • индустриялық кеңес отырыстарының хаттамаларын жасау және оған мүшелердің қол қоюы;
 • индустриялық кеңестің қызметіне байланысты басқа да міндеттер.

2.4 индустриялық кеңестің мүшелері колледждің әлеуметтік әріптесі кәсіпорнының әкімшілік және техникалық құрамынан және колледждің инженерлік-оқытушылық құрамынан қызметкерлер болуы тиіс.

2.5 әлеуметтік серіктестің әкімшілік құрамындағы өкілдің осы ұйымда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы және оның ұйымдағы қызметі ұйымның негізгі қызмет саласымен тікелей байланысты болуы тиіс.

3.Индустриялық кеңестің жұмыс істеуі

3.1 индустриялық кеңестің бірінші отырысында индустриялық кеңес отырыстарының кестесі бекітіледі. Индустриялық кеңес жартыжылдықта кемінде 1 рет отырады.

3.2 индустриялық кеңес индустриялық кеңес мүшелерінің кемінде 50% қатысуымен және индустриялық кеңестің мынадай мүшелерінің кем дегенде біреуі – Төрағаның немесе Төрағаның орынбасарының қатысуымен отырады. Индустриялық кеңестің төрағасы кезекті отырыстарға басшылық жасайды, ал ол болмаған жағдайда – төрағаның орынбасары.

3.3 индустриялық кеңестің әрбір шешімі оның мүшелерінің ашық дауыс беруіне шығарылады. Егер дауыс беру процесінде дауыстардың тең саны анықталса, онда төраға болмаған жағдайда индустриялық кеңестің төрағасы немесе Төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданады.

4.Индустриялық кеңес қызметінің мақсаттары

4.1 индустриялық кеңес келесі жұмыстарды орындайды:

 • Мамандарды даярлау жөніндегі мәселелерге қатысты консультациялық және сараптамалық көмек көрсетеді;
 • Оқу жоспарларының іске асырылуына мониторинг және бағалау жүргізеді;
 • Оқу орны қызметінің көрсеткіштерін жақсарту бойынша ұсынымдар шығарады (өндірістік және оқу практикаларын ұстау және өткізу, арнайы пәндерді оқыту мәселелерінде);
 • Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын жетілдіру және түпкілікті мақұлдау бойынша ұсыныстарды қарайды және әзірлейді;
 • Оқу жабдықтарын сатып алуға арналған техникалық ерекшеліктер мен техникалық тапсырмаларды қарайды және мақұлдайды;
 • Оқу орнының өңірдің ірі кәсіпорындарымен, өңірлік кәсіпкерлер палатасымен өзара қарым-қатынасын дамытуға жәрдемдесуді қамтамасыз етеді;
 • Түлектерді қорытынды аттестаттау жөніндегі жұмысқа қатысады;
 • Колледж әкімшілігімен келісім бойынша басқа қызмет.
Skip to content